Promotii

ASIGURAREA OBLIGATORIE A LOCUINTEI ( PAD ) — Ce tre­buie sa stii?

Con­form leg­is­latiei in vigoare, toti pos­esorii de imo­bile cu des­ti­na­tia de locuinta au oblig­a­tiv­i­tatea de a avea o incheiata o polita de asig­u­rare care sa acopere cel putin riscurile pre­vazute de legea 260/2008 adica cutremur de pamant , alunecari de teren , inun­datii de apa pro­duse in urma unor calami­tati naturale.

Sumele asig­u­rate pen­tru locuinte con­form legii sunt :

 • 20.000 EUR pen­tru locuinte de tip A , din mate­ri­ale con­ven­tionale ( struc­tura de beton sau lemn , pereti de caramida arsa sau de pia­tra ) — prima de asig­u­rare 20 EUR ;
 • 10.000 EUR pen­tru locuinte de tip B , din mate­ri­ale necon­ven­tionale ( ex. caramida neara , chirpici etc ) — prima de asig­u­rare 10 EUR ;
 • ESTE SUFICIENT ? NOI SUNTEM CONVINSI CA NU !!

  De aceea noi iti reco­man­dam sa inchei o ASIGURARE FACULTATIVA DE LOCUINTA. Care sunt avan­ta­jele tale ?

 • Suma asig­u­rata care sa core­spunda val­orii reale a locuin­tei tale ;
 • Riscuri asig­u­rate mul­ti­ple, care pot afecta sig­u­ranta locuin­tei tale in real­i­tate si nu doar pe har­tie. Men­tionam aici numai doua riscuri destul de des intal­nite — Riscul de incendiu si cel de inun­datie de la vecini sau de la o con­ducta sparta ;
 • Cos­turi reduse : daca pen­tru 20.000 EUR si riscuri acoperite putine si inutile esti obligat sa plat­esti 20 EUR, pen­tru 65.000 EUR si asig­u­rare com­pleta vei plati in jur de 55 EUR prin inter­mediul cam­paniei noas­tre promotionale ;
 • Posi­bil­i­tatea de a asigura si bunurile din locuinta, nu doar cladi­rea in sine ;
 • Vei respecta si legea , deoarece asig­u­rarea fac­ul­ta­tiva sub­sti­tuie asig­u­rarea obligatorie

  Pen­tru a par­tic­ipa la prezenta cam­panie pro­moţion­ală, tre­buie doar sa intrati pe site-ul www.asigur.com si sa coman­dati unul din pro­dusele de asig­u­rare  a locuin­tei de la partenerii nostri.

  Pen­tru fiecare polita de asig­u­rare de locuinta incheiata, ben­e­fi­ciati de o reduc­ere reprezen­tand con­traval­oarea a 15 % din prima de asig­u­rare inscrisa pe polita;

  ORGANIZATOR S.C. ASIGEST BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE S.A.