Conditii de utilizare

TERMENI SI CONDITII / PROCEDURA RECLAMATII

1. Infor­matii despre site

1.1. Site-ul web Asigur.com este pro­pri­etatea firmei ASIGEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SA, cu sediul in Str. Arh Louis Blanc Nr.1, Bucuresti, 011751 , inreg­is­trata la Reg­istrul Com­er­tu­lui cu numarul J40/18869/1999 , CUI 631189 , numit pe par­cur­sul aces­tor ter­meni si con­di­tii Asigur.com Asigest Bro­ker de Asig­u­rare Reasig­u­rare S.A. este inscrisa in Reg­istrul Bro­ker­ilor sub numarul RBK 043/2001 si autor­izata si de catre Comisia de Supraveg­here a Asig­urar­ilor sa nego­cieze si sa incheie con­tracte de asig­u­rare pen­tru cli­en­tii sai. Adresa de con­tact: Str. Arh Louis Blanc Nr.1, Bucuresti, 011751 Tel. Romt­ele­com: +40 21.230.41.54/230.40.85 Fax Romt­ele­com: +40 21.230.41.79 email: contact@asigur.com

2. Pro­pri­etatea Intelectuala

2.1 Con­tin­u­tul si design-ul Asigur.com , inclu­siv look&feel-ul aces­tuia si bazele de date acce­si­bile prin inter­mediul sau, sunt pro­pri­etatea Asigur.com si sunt pro­te­jate prin leg­is­la­tia romana in vigoare cu privire la drep­turile de autor si drep­turile conexe. In cazul con­tin­u­tu­lui pre­luat de la parteneri pe baza acor­durilor incheiate, aces­tea sunt identfi­cate prin men­tionarea numelui parteneru­lui linga tex­tul sau sigla respectiva.

2.2. Este interzisa orice uti­lizare a con­tin­u­tu­lui Asigur.com in alte scop­uri decat cele per­mise expres de prezen­tul doc­u­ment sau de leg­is­la­tia in vigoare. Cererile de uti­lizare a con­tin­u­tu­lui in alte scop­uri decat cele per­mise expres de prezen­tul doc­u­ment pot fi trim­ise la adresa de email contact@asigur.com.

2.3. In con­di­ti­ile in care con­siderati ca un anu­mit con­tinut aflat pe site incalca drep­turile dvs. de pro­pri­etate int­elec­tu­ala, drep­tul la viata pri­vata, la pub­lic­i­tate sau alte drep­turi per­son­ale, sun­teti rugat sa trim­iteti un email la contact@asigur.com cu drep­turile incal­cate, pen­tru a per­mite admin­is­tra­to­rilor Asigur.com sa actioneze in con­for­mi­tate cu dis­poz­i­ti­ile legale con­form Legii 365/2002 privind com­er­tul elec­tronic. 5. Schim­bari ale site-ului Asigur.com isi rez­erva drep­tul de a sus­penda, mod­i­fica, adauga sau sterge in orice moment por­tiuni ale con­tin­u­tu­lui sau. De aseme­nea, Asigur.com isi rez­erva drep­tul de a restric­tiona acce­sul uti­liza­to­rilor la o parte sau la intregul sau continut.

3. Reg­ulile de prestare ale ser­vici­ilor pe cale electronica

3.1.Tipurile de ser­vicii prestate In cadrul paginii de inter­net mai sus men­tion­ate Asigest Bro­ker de Asigurare-Reasigurare presteaza ser­vicii de inter­me­diere a asig­urar­ilor con­stand in incheierea politelor de asig­u­rare in numele si in favoarea asig­u­ra­to­rilor cu care detine un con­tract de colaborare.

3.2. Folosirea paginii si a infor­mati­ilor trans­mise Con­fi­den­tial­i­tatea si pro­tec­tia infor­mati­ilor colec­tate de la dvs. sunt de o impor­tanta vitala pen­tru noi. Asigur.com nu ofera infor­ma­tia colec­tata unor terti fara con­sim­ta­man­tul dvs. expres si pre­al­a­bil. Orice sta­tis­tica privind trafi­cul uti­liza­to­rilor nos­tri, pe care o vom oferi catre terte retele de pub­lic­i­tate sau catre site-uri partenere, este furnizata doar ca ansam­blu de date si nu include nici o infor­matie iden­ti­fi­ca­bila per­sonal despre niciun uti­liza­tor indi­vid­ual. In momen­tul in care noi primim infor­mati­ile trans­mise de dvs. va garan­tam ca vom depune toate efor­turile pen­tru a asigura secu­ri­tatea aces­tora in sis­temele noas­tre, con­form stan­dard­e­lor de secu­ri­tate impuse de leg­is­la­tia romana in vigoare.

4. Clauze cu privire la furnizarea datelor cu car­ac­ter personal

4.1 Asigest Bro­ker de Asig­u­rare Reasig­u­rare S.A. este inscrisa in reg­istrul de evi­denta a pre­lu­crar­ilor de date cu car­ac­ter per­sonal sub nr:6529

4.2 Asigur.com respecta leg­is­la­tia romana in vigoare, in speta Legea nr. 677/2001 pen­tru pro­tec­tia per­soanelor cu privire la pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­sonal si lib­era cir­cu­latie a aces­tor date, mod­i­fi­cata si com­ple­tata si Legea nr. 506/2004 privind pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­sonal si pro­tec­tia vietii pri­vate in sec­torul comu­ni­cati­ilor electronice.

4.3 Con­form Legii nr. 677/2001, ben­e­fi­ciati de drep­tul de acces, de inter­ven­tie asupra datelor, drep­tul de a nu fi supus unei decizii indi­vid­uale si drep­tul de a va adresa justi­tiei. Toto­data, aveti drep­tul sa va opuneti pre­lu­crarii datelor per­son­ale care va privesc si sa solic­i­tati sterg­erea datelor. Pen­tru exercitarea aces­tor drep­turi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si sem­nata la Asigur.com, Str. Arh Louis Blanc Nr.1, Bucuresti, 011751 email : Contact@asigur.com

4.4 Scopul colec­tarii datelor este nece­sara pen­tru iden­ti­fi­carea celei mai avan­ta­joase oferte pen­tru client/ uti­liza­tor si sunt pre­lu­crate si uti­lizate pen­tru incheierea con­trac­tu­lui de asig­u­rare (polita de asig­u­rare) al carei val­a­bil­i­tate este strans con­di­tion­ata de aut­en­tic­i­tatea lor.

4.5 Oper­a­torul (Asigest Bro­ker de Asig­u­rare Reasig­u­rare S.A.) garan­teaza con­fi­den­tial­i­tatea tuturor datelor furnizate de catre uti­liza­tor. Uti­liza­torul are oblig­a­tia de a furniza datele cerute com­plet, corect si ade­varat pen­tru incheierea unui con­tract de asig­u­rare per­fect val­a­bil. Furnizarea gre­sita a aces­tora atrage dupa sine penalizari in con­for­mi­tate cu legea, iar furni­zorul lor se face respon­s­abil de suportarea aces­tora. 5.6 Uti­liza­torul poate renunta in orice moment la uti­lizarea site-ului sau poate cere inc­etarea ime­di­ata a pre­lu­crarii datelor furnizate sit­u­atie in care va depune la sediul cen­tral al oper­a­toru­lui, pe baza bulet­inu­lui, o cerere scrisa sem­nata si datata in care va pre­ciza acest lucru.

5. Recla­matii

5.1 Recla­mati­ile privind func­tionarea paginii de inter­net sau acu­ratetea datelor cuprinse in ea pot fi depuse pot fi depuse in scris la sec­tiunea CONTACT de pe site sau in scris la adresa Str. Arh Louis Blanc Nr.1, Bucuresti, 011751 5.2 Recla­ma­tia depusa core­spun­za­tor tre­buie sa con­tina cel putin urma­toarele date: infor­matii privind Uti­liza­torul, prenu­mele si numele aces­tuia, e-mail-lul, adresa de core­spon­denta pre­cum si descrierea prob­le­mei, la care se refera reclamatia.

6. Dis­poz­i­tii finale

Drep­turile si oblig­ati­ile par­tilor, impuse de prezen­tele ter­meni si con­di­tii, pre­cum si toate efectele juridice pe care le pro­duce prezen­tul acord vor fi inter­pre­tate si guver­nate de legea romana in vigoare. Con­di­tia ben­e­ficierii de ser­vici­ile oferite prin folosirea paginii de inter­net www.asigur.com este acceptarea hotarar­ilor prezen­telor Ter­meni si conditii.