Gothaer Asigurari, ASIGEST BROKER si BIOGENIS lanseaza STEM CELL — Asigurarea pentru transplant cu celule stem

Gothaer Asigurari-Reasigurari, la ini­tia­tiva BIOGENIS — Banca de Celule Stem si in partene­r­iat cu

ASIGEST Bro­ker de Asig­u­rare, a lansat pro­dusul de asig­u­rare ded­i­cat trans­plan­tu­lui de celule stem — STEM CELL, un pro­dus de asig­u­rare de nisa, care acopera toate cos­turile si chel­tu­ielile gen­er­ate de un trans­plant de celule stem.

,

Ini­tia­torii pro­dusu­lui declara ca acesta a fost creat ca raspuns la o nevoie exis­tenta in piata, in con­tex­tul unui numar tot mai mare de par­inti care ape­leaza la recoltarea si sto­carea de celule stem din cor­donul ombilical.

,

Asig­u­rarea pen­tru trans­plant de celule stem STEM CELL aduce un spri­jin finan­ciar par­in­tilor la nevoie, acoperind cos­turile si chel­tu­ielile unui trans­plant de celule stem, efec­tuat atat in Roma­nia, cat si in Uni­unea Euro­peana, daca trans­plan­tul nu poate fi efec­tuat in Romania.

,

Partenerii nos­tri BIOGENIS ne-au sem­nalat la inceputul aces­tui an nevoia unui aseme­nea pro­dus de nisa pe piata asig­urar­ilor din Roma­nia. Am cau­tat un pro­dus sim­i­lar, atat in Europa, cat si in Roma­nia, si am gasit in Gothaer Asig­u­rari partenerul impre­una cu care am dez­voltat acest pro­dus pliat pe nevoile unui par­inte care se vede nevoit sa apeleze la trans­plan­tul de celule stem recoltate la nasterea micu­tu­lui pen­tru a-l vin­deca”, a declarat Anto­nio Sou­van­na­souck, Man­ag­ing Partner,

ASIGEST Bro­ker de Asig­u­rare .

,

Anca Babaneata, CEO al Gothaer Asig­u­rari, a declarat cu privire la ini­tia­tiva lansarii aces­tui pro­dus: “Cand ASIGEST ne-a abor­dat intrebandu-ne daca am fi intere­sati sa dez­voltam un aseme­nea pro­dus, am spus ime­diat DA, pen­tru ca asta ne defineste, asta facem noi: sun­tem aproape de Asig­u­ratii nos­tri cu pro­duse pli­ate pe nevoile lor speci­fice. Acoperirea STEM CELL include o gama larga de boli grave care pot fi tratate prin trans­plan­tul cu celule stem, acor­dand lim­ite de despagu­bire care preiau pre­siunea finan­ciara a unor momente si asa extrem de difi­cile in viata unor par­inti — pana la maxim 200.000 EUR chel­tu­ieli afer­ente trans­plan­tu­lui efec­tuat in Uni­unea Euro­peana, si pana la 100.000 EUR in Roma­nia, totul pen­tru o prima anu­ala de 120 EUR”.

,

In dez­voltarea aces­tui pro­dus, am colab­o­rat indeaproape cu partenerii nos­tri prin­ci­pali in reasig­u­rare — GEN Re, Divizia Life/Health, pro­dusul ben­efici­ind si de spri­jinul in reasig­u­rare al GEN Re. Cre­dem in acest pro­dus, in ben­efici­ile si avan­ta­jele majore ale aces­tuia, si speram ca, prin el, sa aducem lin­iste par­in­tilor care s-au gan­dit sa apeleze la recoltarea si sto­carea de celule stem din cor­donul ombil­i­cal”, a com­ple­tat Anca BABANEATA.

,

Asig­u­rarea STEM CELL are ca prin­ci­pale ben­eficii acoperirea chel­tu­ielilor de trans­plant, inves­ti­gatii si trata­ment, pre­cum si chel­tu­ielile de trans­port si cazare (Asig­u­rat si insoti­tor), acces la ser­vicii med­icale de cal­i­tate si, in plus, pot ben­e­fi­cia de inter­ven­tia de trans­plant chiar par­in­tele sau/si ceilalti copii (ca Asig­u­rati aditionali)

,

Pen­tru mai multe detalii despre acest tip de polita va rugam sa ne con­tac­tati la numerele de tele­fon 021.230.41.54 ; 0372.921.173 ; 0372.921.175 sau la adresa de email stemasig@asigest.ro
Alte detalii si lista com­pleta a bolilor/afectiunilor care se pot trata prin trans­plant cu celule stem pro­prii le puteti gasi aici.