CSA propune asiguratorilor un sistem de despagubire directa pe RCA

Roma­nia are cea mai mica prima de asig­u­rare RCA din Uni­unea Euro­peana, iar acesta este fac­torul esen­tial de dezechili­bru al pietei auto­htone. Rezolvarea aces­tei prob­leme se poate face numai printr-o mod­i­fi­care struc­turala a oper­atiu­nilor deru­late pe acest seg­ment”, a atras aten­tia Cor­nel COCA-CONSTANTINESCU, Vicep­resed­in­tele CSA. De aceea, Comisia doreste imple­mentarea unui sis­tem de despagu­bire directa prin care pagu­bitii pot solicita plata daunelor pro­pri­u­lui asig­u­ra­tor RCA. “Proiec­tul de imple­mentare a aces­tui sis­tem a fost trans­mis de catre Comisie atat catre UNSAR, cat si catre UNSICAR si astep­tam in con­tin­uare prop­uner­ile si sug­esti­ile dum­neav­oas­tra cu privire la aceasta masura”, a spus oficialul.

Obiec­tivele sis­temu­lui de despagu­bire directa sunt imbunatatirea ser­vici­ilor de instru­mentare si plata a daunelor oferite asig­u­ratilor, un mai bun con­trol al cos­tu­lui cu despagu­bir­ile, opti­mizarea ges­tionarii dosarelor de dauna, cresterea incred­erii asig­u­rat­u­lui in pro­priul asig­u­ra­tor si, pornind de aici, o dez­voltare a pro­duselor de asig­u­rare fac­ul­ta­tiva CASCO.

Aceasta nu este sin­gura masura pe care CSA a luat-o pen­tru rezolvarea aspectelor care desta­bi­lizeaza piata de pro­fil. Ast­fel, o alta nou­tate este mod­i­fi­carea leg­is­latiei secun­dare privind con­sti­tuirea rez­ervelor de daune pen­tru daunele morale. Con­cret, aces­tea se vor cal­cula pe baza jurispru­den­tei si a prac­ti­cilor com­pani­ilor de asig­u­rari, indifer­ent daca dosarele de dauna sunt rezol­vate pe cale ami­a­bila sau in instan­tele de judecata.

Majo­rarea lim­itelor de raspun­dere a con­dus la cresterea pre­ten­ti­ilor de despagu­bire pen­tru vata­mari cor­po­rale si deces. O obser­vatie intere­santa este legata de pon­derea despagu­bir­ilor si rez­ervelor de dauna con­sti­tu­ite pen­tru vata­mari cor­po­rale in totalul daunelor platite si a rez­ervelor con­sti­tu­ite pe RCA — 20%, respec­tiv 54% -, de unde rezulta pru­denta com­pani­ilor”, a declarat Vicep­resed­in­tele CSA.