CASCO de la GENERALI vine cu rovinieta cadou

Intre 1 iulie si 31 august, GENERALI Asig­u­rari des­fa­soara cam­pa­nia pro­mo­tion­ala “CASCO pen­tru cala­torii fara griji” care ofera, la polita CASCO, cea mai larga paleta de riscuri acoperite, plus rovini­eta cadou, la care se adauga si o serie de alte ben­eficii suplimentare.

Ast­fel, cli­en­tii care isi achita inte­gral polita de asig­u­rare pe un an, primesc cadou rovini­eta cu o val­a­bil­i­tate de 12 luni. In ace­lasi timp, cei care opteaza pen­tru plata asig­u­rarii in rate, vor primi rovini­eta cu o val­a­bil­i­tate de 90 de zile.

De aseme­nea, odata cu incheierea politei CASCO, cli­en­tii primesc ca bonus extin­derea ter­i­to­ri­ala in afara Romaniei si asis­tenta rutiera extinsa, 24 de ore din 24, cu call-center ded­i­cat. Prin aceasta ultima acoperire, asig­u­ratii ben­efi­ciza de suport si tractare pen­tru defec­tiuni mecanice sau elec­trice pro­duse auto­tur­is­melor. Mai mult, au inclusa si asis­tenta pen­tru remedii usoare la fata locu­lui. In plus, la un pret pro­mo­tional, asig­u­ratii pot opta si pen­tru asig­u­rarea de acci­dente pen­tru per­soanele transportate.

Acesta oferta este rezul­tatul anal­izei nevoilor cli­en­tilor, iar prin aceasta cam­panie, GENERALI ras­plat­este soferii respon­s­abili, care nu lasa sig­u­ranta lor si a masinii la voia intam­plarii, ci ape­leaza la un partener de incredere, care are o isto­rie recunos­cuta deja in oferirea unor ser­vicii de cal­i­tate”, a declarat Adrian MARIN, Direc­tor Gen­eral, GENERALI Romania.

Rep­u­ta­tia de care se bucura com­pa­nia deriva din fap­tul ca GENERALI intelege ca tre­buie sa acorde aten­tie spe­ciala ser­vici­ilor de lichi­dare de daune si nu numai. Com­plex­i­tatea pro­duselor, dar si avan­ta­jele furnizate cli­en­tilor prin inter­mediul ofer­telor de asig­u­rare sunt com­po­nente care con­tribuie sem­ni­fica­tiv la pas­trarea aces­tei imag­ini”, a com­ple­tat Adrian MARIN.