Aviz favorabil pentru revenirea la forma initiala a legii privind asigurarile obligatorii de locuinte

Comisia pen­tru polit­ica eco­nom­ica, reforma si pri­va­ti­zare din Cam­era Dep­u­tatilor a avizat favor­a­bil, ieri, mod­i­fi­car­ile la Legea asig­urar­ilor oblig­a­torii de locuinta. Aces­tea pre­vad, printre altele, revenirea la forma ini­tiala a Legii nr. 260/2008, potrivit careia toti pro­pri­etarii de locuinta tre­buie sa isi asig­ure oblig­a­to­riu casele impotriva celor 3 riscuri de cat­a­strofa, in caz con­trar fiind pasi­bili de amenda apli­cata de autori­tatile locale.

Proiec­tul avizat de comisie stip­uleaza, printre altele, abrog­a­rea alin. 8 din arti­colul 3 al Legii asig­u­rarii oblig­a­torii a locuin­telor, intro­dus in decem­brie 2010, prin Legea nr. 248/2010, care mod­i­fica Legea nr.260/2008). Acesta prevedea ca pro­pri­etarii care au o asig­u­rare fac­ul­ta­tiva (care acopera riscurile cuprinse in polita PAD) nu mai sunt obligati sa-si incheie si polita obligatorie.

Proiec­tul de mod­i­fi­care a Legii nr.260/2008 pen­tru revenirea la forma adop­tata ini­tial a fost pro­pus de catre Dep­u­tatul PSD Mihai TUDOSE (Proiect nr. 579/2010). Acesta a fost respins de Senat in octombrie 2010 si inscris pe ordinea de zi la Cam­era Dep­u­tatilor (cam­era decizion­ala) in iunie 2011. Ulte­rior, proiec­tul a fost trimis la comisi­ile de spe­cial­i­tate ale Camerei, pen­tru raport supli­men­tar. In cele din urma, ieri, Comisia pen­tru polit­ica eco­nom­ica, reforma si pri­va­ti­zare a avizat favor­a­bil acest proiect de lege, care urmeaza sa fie supus votu­lui plenu­lui Camerei Deputatilor.

Revenirea la forma ini­tiala a Legii nr. 260/2008 va da un impuls pen­tru van­zarea politelor de asig­u­rare oblig­a­to­rie a locuin­telor, in con­di­ti­ile in care soci­etatea care ges­tioneaza incheierea aces­tor asig­u­rari, PAID, ajunsese, potrivit spe­cial­is­tilor, la o limita min­ima de suporta­bil­i­tate pen­tru con­tin­uarea activitatii.

Mod­i­fi­carea Legii nr. 260/2008 oper­ata in decem­brie 2010, prin care cei care au o asig­u­rare fac­ul­ta­tiva nu mai sunt obligati sa incheie polita oblig­a­to­rie, ala­turi de neapli­carea amen­zilor au con­dus la o scadere con­stanta a politelor van­dute de PAID. Ast­fel, in iulie, numarul aces­tora a ajuns la 246.000, fata de var­ful atins in luna august din anul prece­dent, de aprox­i­ma­tiv 820.000 de polite.

Pe de alta parte, asig­urar­ile fac­ul­ta­tive au cunos­cut un ade­varat boom, com­pani­ile, inclu­siv unele mem­bre PAID, preferand sa includa in politele fac­ul­ta­tive si riscurile asig­u­rate prin polita PAD. Drept urmare, numarul politelor fac­ul­ta­tive de locuinta a atins cifra de aprox­i­ma­tiv 4,4 mil­ioane (fata de 1,7 mil­ioane in anul 2010), in crestere cu peste 2,5 mil­ioane fata de 2010, potrivit CSA.

Amintim ca, recent, Comisia de Supraveg­here a Asig­urar­ilor o adop­tat o norma prin care, de la 1 sep­tem­brie a.c., pro­pri­etarii de locuinte care vor sa incheie polite fac­ul­ta­tive tre­buie sa incheie si o polita oblig­a­to­rie PAD. Moti­va­tia aces­tui nor­ma­tiv vizeaza atat impul­sion­area van­zarilor de asig­u­rari oblig­a­torii, cat si respectarea scop­u­lui urmarit prin intro­duc­erea Legii nr.260/2008, si anume de crestere a gradu­lui de cuprindere in asig­u­rare impotriva riscurilor de cat­a­strofa nat­u­rala. Curtea de Apel Bucuresti a decis, sap­ta­mana tre­cuta, la solic­itarea ASTRA Asig­u­rari, sus­pendarea exe­cu­tarii Ordinu­lui CSA, care stip­ula cele men­tion­ate ante­rior, CSA facand la ran­dul sau recurs la decizia Curtii.