Alex, primul roman tratat de paralizie cerebrala prin transplant cu celule stem proprii

În pre­mieră naţion­ală, Alex, un copil de 3 ani cu par­al­izie cere­brală, va ben­e­fi­cia de un trans­plant cu celule stem pro­prii, în Statele Unite ale Americii.

La varsta de 11 luni, Alex, un bai­etel per­fect sanatos, s-a înecat cu mân­care şi i s-a oprit res­pi­raţia, ceea ce a făcut ca, pen­tru un timp, creierul lui să nu mai fie iri­gat cu sânge.
Alex a primit, dupa alte 15 luni de inves­ti­gatii med­icale, si un diag­nos­tic crunt: par­al­izie cere­brală, o boala pen­tru care pana nu demult nu exista niciun remediu. Acest diag­nos­tic a fost pus la o clin­ica din Viena, in care s-au incer­cat diverse tratamente.

Sta­tis­tic cel putin, Alex nu e un caz izolat

Gün­ther Bern­ert, medic pedi­atru la Spi­talul Got­tfried von Preyer’schem Kinder­spi­tal din Viena, unde s-a incer­cat tratarea lui Alex, a declarat: „Cu ast­fel de afecţi­uni, ca o sta­tis­tică pen­tru Aus­tria, sunt cam 60 de cazuri noi pe an. Româ­nia are o pop­u­laţie de trei ori mai mare decât Aus­tria, deci numărul cazurilor ar fi de aproape 180 în fiecare an”.

Solu­tia: trans­plant cu celule stem in America

După un lung şir de ter­apii mai mult sau mai puţin con­venţionale prin diverse spi­tale din Europa, părinţii lui Alex au descoperit că la Spi­talul Uni­ver­si­tar Duke, din SUA, este în deru­lare un studiu clinic de tratare a par­al­iziei cere­brale prin trans­plant de celule stem. Ast­fel, grefa de sânge pla­cen­tar care a fost recoltată la naşterea lui Alex s-a dovedit a fi cea mai bună investiţie a părinţilor, fiindcă este sin­gura lui sper­anţă de sal­vare la acest moment.
Alex va pleca în SUA, in prima parte a lunii mar­tie, unde i se va admin­is­tra grefa pro­prie de celule stem din sân­gele placentar.

Cine plăteşte cheltuielile

Cos­turile unui trans­plant cu celule stem recoltate la nastere vari­aza in func­tie de tipul inter­ven­tiei si de clin­ica unde aceasta este real­izata si sunt cuprinse intre 100.000 si 200.000 de euro. Din pacate, statul roman nu acorda spri­jin pen­tru acest tip de inter­ven­tii, ast­fel incat efor­tul finan­ciar ramane exclu­siv in sarcina ben­e­fi­cia­ru­lui ser­vici­ilor med­icale. În cazul lui Alex s-a intam­plat insa si o min­une: banca de celule stem care a sto­cat sân­gele pla­cen­tar şi celulele stem afer­ente, a oferit spri­jinul finan­ciar pen­tru efec­tu­area trans­plan­tu­lui, o suma care depas­este 100.000 de euro. „Nu doar facili­tam acce­sul la trata­ment, dar vom susţine şi toate chel­tu­ielile afer­ente deplasării şi ter­apiei ce va fi efec­tu­ată în curând în Statele Unite, la Duke, una din­tre primele zece insti­tuţii med­icale de elită din SUA“, a declarat direc­torul gen­eral al bancii de celule stem.

Asig­u­rarea pen­tru trans­plant cu celule stem – o solutie

Pen­tru ca aproape 10% din copiii care se nasc in Roma­nia ben­e­fi­ci­aza de recoltarea de celule stem, Asigest si Com­pa­nia de Asig­u­rari Gothaer pun la dis­pozi­tia celor intere­sati Asig­u­rarea pen­tru trans­plant cu celule stem, prin inter­mediul careia se acopera prin asig­u­rare costurile/cheltuielile cu ser­vici­ile med­icale gen­er­ate de inter­ven­tia de trans­plant cu celule stem recoltate din cor­donul ombil­i­cal la momen­tul nas­terii. Suma totala max­ima acoperita este de 200.000 de euro.
Alte detalii si lista com­pleta a bolilor/afectiunilor care se pot trata prin trans­plant cu celule stem pro­prii le puteti gasi aici.