Intrebari frecvente

Ce se intam­pla daca pierd polita RCA pe care am incheiat-o prin inter­mediul Asigur.com?
Nu este nici o prob­lema. Tre­buie sa ne con­tactezi pe email sau tele­fon si iti vom trans­mite o copie cu care poti dovedi la un even­tual con­trol ca detii o polita de asig­u­rare in vigoare.
Doresc sa mi se aduca polita prin curier, cum platesc?
Depinde de modal­i­tatea de plata aleasa de tine. Daca doresti sa plat­esti numerar, polita se achita in momen­tul in care intri in pos­esia politei. Daca alegi sa plat­esti prin ordin de plata sau prin online bank­ing tre­buie sa ne trans­miti prin e-mail dovada platii inainte de a primi polita. De ce? Deoarece o polita de asig­u­rare tre­buie achi­tata inainte de a intra in vigoare, intru­cat ea pro­duce efecte juridice ime­diat ce este emisa.
In cat timp intru in pos­esia politei ?
In mod nor­mal livram gra­tuit politele de asig­u­rare in maxim 24h de la con­fir­marea comen­zii. Daca te grabesti poti veni la sediul nos­tru sau poti opta pen­tru livrarea in 30 de minute pen­tru un cost de numai 15 RON *
Val­a­bil pen­tru comen­zile lansate de luni pana vineri in inter­valul 9–17.
Se plat­este T.V.A. la prima politei de asigurare ?
NU! Politele de asig­u­rare sunt nepur­ta­toare de TVA.
Ce este sis­temul bonus malus?
Este un sis­tem intro­dus in Roma­nia din anul 2010, con­form caruia soferii care nu vor cauza daune pe RCA vor primi un bonus con­stand in reduc­erea tar­i­fu­lui, iar cei impli­cati in unul sau mai multe acci­dente in anul prece­dent vor primi un malus adica o majo­rare a primei de asigurare.
Daca am van­dut masina pen­tru care polita RCA este inca val­a­bila, primesc o parte din bani inapoi?
Da! In cazul in care pe perioada de val­a­bil­i­tate a politei nu s-au platit daune sau nu se datore­aza despagu­biri, vei primi inapoi banii pen­tru lunile ramase din polita. Pen­tru acest lucru tre­buie sa te adresezi soci­etatii de asig­u­rare la care ai incheiata polita RCA
Pe ce perioada se poate incheia asig­u­rarea RCA ?
Polita de asig­u­rare RCA se poate incheia pe 6 sau 12 luni, excep­tie facand masinile ce urmeaza sa aiba numere de inma­tric­u­lare provi­zorii, pen­tru care se pot incheia polite RCA cu perioada de asig­u­rare de o luna.
Daca RCA-ul este val­a­bil de la 05.02.2010 pana la 04.02.2011, care este ultima zi asigurata?
Polita este val­a­bila inclu­siv in ziua de 04.02.2011.
Ce amenda primesc daca nu am RCA valabil?
Amenda este de 1.000 lei sau 500 lei daca se plat­este in 48 ore, plus retinerea talonu­lui si a pla­cutelor de inma­tric­u­lare pana la dovedi­rea incheierii unei polite. In cazul in care esti impli­cat intr-un acci­dent si esti vino­vat, sit­u­a­tia este mai grava, pen­tru ca se adauga plata pagube­lor pro­duse tertilor.
Am RCA-ul expi­rat. Puteti sa-mi faceti polita cu val­a­bil­i­tate de astazi?
Nu! Con­form legii noua polita intra in vigoare cel mai devreme a doua zi.
Sunt pen­sionar. Care este reduc­erea la care sunt indreptatit?
Reduc­erea pen­tru pen­sion­ari difera de la o soci­etate de asig­u­rari la alta, vari­ind intre 20% si 50%. Reduc­erea se acorda numari in baza talonu­lui de pen­sie in orig­i­nal care tre­buie trans­mis catre asigurator.
Se poate incheia RCA pen­tru o masina inma­tric­u­lata in alta tara?
Din pacate nu, nici o soci­etate de asig­u­rare din Roma­nia nu poate sa incheie RCA pen­tru o masina inma­tric­u­lata in alte tara.
Dacã împru­mut masina unui pri­eten, asig­u­rarea va mai fi valabilã?
Da, autove­hicu­lul va fi acoperit de asig­u­rare cu con­di­tia ca per­soana careia i-ati împru­mu­tat masina sa posede per­mis de con­duc­ere val­a­bil pen­tru cat­e­go­ria respectiva.
Ce este con­statul amiabil?
Con­statul ami­a­bil creaza cadrul juridic prin care se sim­pli­fica pro­ce­dura de con­statare a unor eveni­mente rutiere ce indeplinesc urma­toarele con­di­tii: exista cel mult 2 vehicule impli­cate, nu exista daune cor­po­rale si cele 2 parti se inte­leg. Prin urmare solu­tion­area prob­le­mei se va face la asig­u­ra­torul vino­vat­u­lui, fara a mai fi nece­sara impli­carea Poli­tiei. In cazul in care par­tile nu se inte­leg sau sunt mai multe vehicule impli­cate se urmeaza pro­ce­dura clasica.
Sunt asig­u­rat CASCO, am nevoie si de asig­u­rarea RCA?
Da, CASCO este o asig­u­rare fac­ul­ta­tiva care acopera autove­hicu­lul det­inut in pro­pri­etate, iar RCA este o asig­u­rare oblig­a­to­rie, care acopera pagubele pro­duse tertelor per­soane de autove­hicu­lul det­inut in proprietate.
Ce este fransiza?
Fran­siza este partea din dauna care va fi supor­tata de catre asig­u­rat in cazul pro­duc­erii unui eveni­ment. Cu cat fran­siza este mai mare, cu atat prima de asig­u­rare devine mai mica.
Ce reprez­inta inspec­tia de risc si de ce este ea nece­sara in cazul CASCO?
Inspec­tia de risc con­sta in eval­u­area autove­hicu­l­u­lui de catre un inspec­tor al asig­u­ra­toru­lui. Pro­ce­sul con­sta in fotografierea autove­hicu­l­u­lui si com­pletarea unui for­mu­lar de inspec­tie de risc, in care se va pre­ciza starea actu­ala si avari­ile exis­tente in momen­tul prezen­tarii la inspectie.

In acest fel sunt depis­tate avari­ile exis­tente inain­tea inspec­tiei de risc care nu vor fi despagu­bite de catre soci­etatile de asigurare.

Ce este suma asig­u­rata a autovehiculului?
Prin suma asig­u­rata se intelege val­oarea max­ima a despagu­bir­ilor ce se pot acorda in baza politei de asigurare.
Cum se sta­bileste suma asig­u­rata in cazul asig­u­rarii CASCO?
In cazul unui vehicul nou: suma asig­u­rata este egala cu val­oarea de nou a bunului pro­bata cu doc­u­mentele afer­ente (fac­tura fiscala).

In cazul unui vehicul uzat: vehicu­lul se asigura la val­oarea reala la data incheierii politei de asig­u­rare, scazandu-se uzura aces­tuia in func­tie de vechime. Pro­ce­dura de cal­cul vari­aza in func­tie de asigurator.

Ce fel de autove­hicule se pot asigura CASCO ?
Prin polita CASCO fi asig­u­rate autove­hiculele inma­tric­u­late sau aflate in curs de inma­tric­u­lare in Roma­nia aparti­nand per­soanelor juridice sau fiz­ice cu con­di­tia sa fie intr-o stare buna de func­tionare si sa nu prez­inte avarii ale caroseriei. In majori­tatea cazurilor com­pani­ile de asig­u­rare accepta in asig­u­rare autove­hiculele cu o vechime de pana la 10 ani.
Exista o limita max­ima de vechime a autove­hicu­l­u­lui pen­tru care pot incheia asig­u­rarea CASCO ?
In majori­tatea cazurilor com­pani­ile de asig­u­rare accepta in asig­u­rare autove­hiculele cu o vechime de pana la 10 ani.
De ce scade suma asig­u­rata de la an la an ?
Suma asig­u­rata a masinii scade pe masura ce vechimea aces­teia creste in con­for­mi­tate cu grila de uzura a asig­u­ra­toru­lui si anume cu aprox­i­ma­tiv 10–15% pen­tru fiecare an vechime.
Ce se întam­pla daca uit sa achit o rata de asig­u­rare la timp?
Deo­bi­cei existã o perioada de gratie agreatã de soci­etatea de asig­u­rare, perioada care vari­aza de la 5 la 15 zile lucra­toare de la data sca­denta men­tion­ata in polita. Dupa depasirea aces­tui ter­men polita va fi fara acoperire si nu veti putea ben­e­fi­cia de despagu­biri. In anu­mite sit­u­atii, polita poate fi repusa in vigoare prin efec­tu­area unei noi inspec­tii de risc si prin plata primei de asig­u­rare, insa in niciun caz nu vor fi despagu­bite daune pro­duse in perioada de sus­pendare a acoperirii.
Asig­u­rarea CASCO este obligatorie?
Nu. Spre deose­bire de asig­u­rarea RCA, aceasta este facultativa.

Intre­abarea ta nu si-a gasit raspun­sul? Contacteaza-ne si cu sig­u­ranta iti vom raspunde la orice intrebare!