Asigurare Casco

Asig­u­rare Casco

Asig­u­rarea CASCO iti pro­te­jeaza masina de aproape orice fel de daune. Prin­ci­palele riscuri care sunt asig­u­rate pe o polita CASCO sunt acci­den­tele rutiere (cioc­niri, col­iz­iuni etc), daunele cauzate de fenomenele atmos­ferice (fur­tuna, grind­ina, nin­sori abun­dente etc.), incendii, explozii, van­dalizari, caderi de copaci sau de alte cor­puri, fur­tul total sau par­tial etc.
La polita CASCO se pot adauga si acoperiri pen­tru ser­vicii de asis­tenta rutiera – chel­tu­ieli de tractare, asis­tenta tehnica sau cazare de urgenta.

Calculator RCA

Cum iti faci o asig­u­rare CASCO

Asig­u­rarea CASCO nu este oblig­a­to­rie, dar acest lucru nu inseamna ca ea nu este abso­lut nece­sara, mai ales in con­di­ti­ile cresterii con­tinue a tar­ifelor de ser­vice. Indifer­ent de masina pe care o con­duci, un bro­ker avizat iti poate reco­manda pro­dusul potrivit. Asigura-te ca bro­kerul iti intelege exact nece­si­tatile in ceea ce priveste ser­vici­ile la dauna, service-urile cu decon­tare directa, pre­tul, riscurile acoperite, fran­sizele, suma asig­u­rata. Esti­marea de pre­turi o poti avea folosind Cal­cu­la­tor CASCO, care iti per­mite sa si comanzi online.
Uti­lizand datele tehnice ale masinii si datele pro­pri­etaru­lui, sis­temele elec­tron­ice de cotare ale com­pani­ilor de asig­u­rari vor cal­cula val­oarea de nou, suma asig­u­rata si cota­tia de prima, adica pro­cen­tul care se aplica sumei asig­u­rate pen­tru a deter­mina prima de asig­u­rare anu­ala (pre­tul politei).

Ce acte sunt nece­sare pen­tru asig­u­rarea CASCO

Fie ca vrei sa cal­culezi o oferta sau chiar sa ti se emita polita, ai nevoie de o copie a car­tii de iden­ti­tate sau a talonu­lui si bulet­inul sau CUI-ul per­soanei asig­u­rate. Aceste acte sunt nece­sare in orig­i­nal in caz de dauna, iar daca le pierzi, tre­buie sa anunti ime­diat com­pa­nia de la care ai asig­u­rarea CASCO. In caz con­trar risti sa nu pri­mesti despagu­birea, mai ales in cazul fur­tu­lui masinii.
Calculator RCA

Ele­mentele impor­tante ale politei CASCO

Val­oarea de nou — este val­oarea de fac­tura (in cazul masinilor noi) sau val­oarea inscrisa intr-un cat­a­log spe­cial­izat uti­lizat in indus­tria de asig­u­rari: Euro­tax, APIA etc.
Suma asig­u­rata – este val­oarea pe care o acopera polita CASCO. Este cal­cu­lata folosind un algo­ritm si reprez­inta, in prin­cipiu, diferenta intre val­oarea de nou si un fac­tor de uzura. Acesta vari­aza de la asig­u­ra­tor la asig­u­ra­tor, de aceea sumele asig­u­rate vor fi diferite in ofer­tele com­pani­ilor de asig­u­rari.
Fran­siza — este partea din dauna pe care o suporti tu, ca ben­e­fi­ciar al politei. Sunt mai multe tipuri de fran­size: fran­size la daune par­tiale si la dauna totala, fran­size fixe sau pro­cen­tuale (din suma asig­u­rata sau din dauna), fran­size pe grupe de riscuri – avarii, furt, van­dal­ism etc.
Nu intot­deauna fran­siza 0 este cea mai buna solu­tie! Fran­siza inseamna in prin­ci­pal o economie pe care o faci la incheierea politei. Bro­kerul te poate sfa­tui in func­tie de istoricul tau per­sonal daca si ce tip de fran­siza sa alegi.
Prima de asig­u­rare — este pre­tul pe care-l plat­esti pen­tru polita, sta­bilit in func­tie de datele tehnice ale masinii, de datele pro­pri­etaru­lui si de clauzele supli­mentare pen­tru care ai optat. Se poate achita inte­gral sau in rate.
Inspec­tia de risc – este facuta de reprezen­tatul asig­u­ra­toru­lui sau broker-ului prin inter­mediul caruia inchei polita CASCO. Aceasta evi­den­ti­aza even­tualele daune pre­ex­is­tente momen­tu­lui incheierii politei.

Dotar­ile supli­mentare ale masinii se pot asigura daca ai fac­tura de achiz­itie pen­tru respec­tivele dotari. Unii asig­u­ra­tori includ aceste dotari in suma asig­u­rata, dar doar intr-o anu­mita limita spec­i­fi­cata in con­trac­tul de asig­u­rare.
Uni­tatile ser­vice cu decon­tare directa – Orice asig­u­ra­tor are o serie de uni­tati de ser­vice auto care ofera cli­en­tilor decon­tare directa (pe baza unui accept de plata pre­al­a­bil). Majori­tatea asig­u­ra­to­rilor au decon­tare directa cu majori­tatea service-urilor de reprezen­tanta, dar si cu foarte multe ser­viceuri inde­pen­dente, multi­brand. Ver­i­fica daca si ser­viceul tau preferat este pe lista de decon­tari directe a asig­u­ra­toru­lui la care inchei polita.
Calculator RCA

La ce tre­buie sa fii atent cand faci o polita casco

Corec­ti­tudinea datelor scrise in polita tre­buie ver­i­fi­cata! In spe­cial seria de sasiu si CNP/CUI ale asig­u­rat­u­lui.
Ver­i­fica datele com­ple­tate la inspec­tia de risc si cal­i­tatea fotografi­ilor atasate.
Sca­den­tele ratelor si data expi­rare sa fie cal­cu­late si inscrise in polita in mod corect.

Ce despagubeste asig­u­rarea CASCO

Polita CASCO poate despagubi daune par­tiale si/sau daune totale.
Mecan­is­mul despagu­birii unei avarii par­tiale este urma­torul: reparatie (atunci cand aceasta este posi­bila), inlocuirea pieselor, cand aces­tea nu mai pot fi reparate.
In cazul daunei totale, asig­u­ra­torul face o eval­u­are a epavei (prac­tic intr-un sis­tem pro­priu de lic­itare a epavelor), epava este van­duta celui care cas­tiga lic­i­ta­tia, iar asig­u­ra­torul plat­este diferenta pana la suma asig­u­rata. Din aceasta se scad even­tualele fran­size sau rate nea­chi­tate de prima.
Calculator RCA

Despagu­birea furtului

Atat in cazul fur­tu­lui din autove­hicule, cat si al fur­tu­lui de autove­hicule, exista un ter­men legal de anchetare a cazu­lui de 60 de zile. Pasii catre tre­buie par­cursi sunt: avizarea daunei la asig­u­ra­tor (la furt par­tial se face si con­statarea), comu­ni­carea cu poli­tia, care se face la 30 si 60 de zile de la comiterea fur­tu­lui, care are ca scop urmarirea cazu­lui anchetei. Daca demer­sul poli­tiei nu se incheie cu suc­ces, aceasta va elib­era o adresa ofi­ciala prin care va con­firma acest lucru. Dupa acest moment poti face cer­erea de despagu­bire si poti primi despagubirea.